TVG Eesti OÜ üldised privaatsuskaitsepõhimõtted

Isikuandmeteks loetakse kõik andmed, mis TVG koostööpartnereid otseselt või kaudselt puudutavad. TVG töötleb oma partnerite ja toodete/teenuste lõppkasutajate isikuandmeid Eesti Vabariigi ja EL-i vastavate õigusaktide ja siinsete privaatsuskaitsepõhimõtete kohaselt. Seejuures kasutab TVG toodete/teenuste lõppkasutajate isikuandmeid üksnes sellisel määral ja viisil, mis on vajalik tellitud toodete/teenuste ostumiseks ja nende toimimise kindlustamiseks.

TVG Eesti OÜ privaatsuskaitse

Peame meie partnerite, nende klientide ning toodete/teenuste lõppkasutajate privaatsuse tagamist ja isikuandmete kaitsmist väga oluliseks. Kuna TVG on oma partneritega alati avatud ja aus, siis oleme kirja pannud privaatsuskaitsepõhimõtted, mis selgitavad, kuidas, millal ja miks me isikuandmeid kogume.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse?

See, mis tüüpi isikuandmeid TVG Eesti OÜ töötleb, sõltub tootest ja veebiteenusest. Siin on mõned näited.

  • Kui registreerime koostööpartneri TVG Cloudi veebiplatvormis toodete ja teenuste pakkumise eesmärgil, siis salvestame partneri sisselogimisandmed, samuti tema nime, perekonnanime, meiliaadressi. Samuti kogume statistikat platvormi kasutuse kohta, et saaksime platvormi täiustada.
  • Kui TVG Cloudi veebiplatvormis toode või teenus tellitakse, talletame tehingu tegemiseks ja arve koostamiseks vajalikud andmed: lõppkasutaja nime, perekonnanime, identifitseerimisnumbri, aadressi, telefoninumbri ja/või meiliaadressi.
  • TVG kasutab küpsiseid ja kogub andmeid kodulehekülastajate ja veebireklaamide vaatamise kohta.

Milleks seda teavet kasutatakse?

TVG kogub isikuandmeid teenuste osutamiseks, kohustuslike nõuete täitmiseks ja teenuste kvaliteedi parandamiseks.

Neid andmeid võib TVG Eesti OÜ kasutada oma partnerite pakkumiste ja koostööd puudutavate sõnumite saatmiseks. TVG ei saada asjassepuutumatuid sõnumeid. Saadetakse ainult selliseid teateid, mida TVG peab asjakohaseks ja oluliseks. Nii nagu ka teiste turundussõnumite puhul, on partneritel õigus teadetest loobuda. Selleks saavad nad saata taotluse aadressile info@tvg.ee.

Millised on isikuandmete töötlemise õiguslikud alused?

TVG töötleb isikuandmeid ainult järgmistel põhjustel/tingimustel.

  • Töötlemine on vajalik toote müümiseks või teenuselepingu sõlmimiseks.
  • Koostööpartner (andmesubjekt) on andnud oma isikuandmete töötlemiseks nõusoleku. Partner võib isikuandmete töötlemise nõusoleku edaspidi tühistada, saates selleks TVG-le vastava teate.
  • Isikuandmete töötlemine on vajalik TVG õigustatud huvide kaitsmiseks ja osapoolte lepinguliste kohustuste täitmise tagamiseks.

Kui kaua isikuandmeid talletatakse?

Siinsetes privaatsuskaitsepõhimõtetes kirjeldatud eesmärkidel isikuandmeid töödeldes säilitab TVG andmeid vaid niikaua, kuni see on kokkulepitud teenuste pakkumiseks vajalik (kui seadus ei näe ette pikemat säilitamisperioodi). Andmete säilitamise periood võib eri liiki andmete puhul olla erinev – sõltuvalt nende kasutusotstarbest.

Kellele andmed kättesaadavad on?

Koostööpartnerite ja lõppkasutajate isikuandmed on kättesaadavad vaid nendele TVG Eesti OÜ töötajatele, kes peavad neid kasutama tööülesannete täitmiseks.

TVG ei müü kunagi isikuandmeid kolmandatele isikutele.

Isikuandmete saatmine teistesse riikidesse

TVG kogutavaid isikuandmeid talletatakse Euroopa Liidus ja Euroopa Majanduspiirkonnas või siis USAs, kui selle ettevõtted järgivad raamistikku „Privacy Shield“.

Tulenevalt sellest, et infotehnoloogia ja kaasaja tehnoloogilised lahendused on oma olemuselt üleilmsed, kasutab TVG isikuandmete töötlemisel eri riikide pilveteenusekeskkondi. TVG kasutab näiteks selliseid pilveteenusepakkujaid nagu Microsoft, Adobe ja Telia.

Isikuandmete teistesse riikidesse edastamisel järgitakse alati EL-i isikuandmete kaitset reguleerivaid õigusakte.

Teabe kättesaadavus ja andmete parandamine

TVG jaoks on oluline, et salvestatud isikuandmed on täpsed ja ajakohased. Kui andmed on ebatäpsed või aegunud, on koostööpartneril õigus neid parandada/uuendada (lasta). Samuti on partneril õigus (lasta) oma andmed kustutada, kui andmete edasiseks töötlemiseks õiguslikku alust ei ole.

Isikuandmete vastutava töötleja kontaktandmed

TVG on oma partnerite ja toodete/teenuste lõppkasutajate isikuandmete vastutav töötleja. TVG poole saab pöörduda meiliaadressil info@tvg.ee või järgmisel tavapostiaadressil: TVG Eesti OÜ, Mustamäe tee 4, Tallinn 10621.